خواسگار| ویکی پدیا فارسی

خواسگار

مهیار اومد خواسگاری 

نزدیک چهار سااااعت حرف زدددد

یه جورایی انگار میخواس قانعم کنه

آخه بهش فهموندم جوابم منفیه

مهیار تو مهربونی بی همتاس 

تو پاکی و نجابت تکه 

تو هوش و استعداد عالیه 

اما به دلم ننشسته

قیافش و صداش به دلم ننشسته 

مدل حرف زدنش به دلم ننشسته 

از اینکه بخاطره داداشم اومده جلو به دلم ننشسته

از اینکه همش میگف الگوش عرشیاس به دلم ننشسته

نمیدونم

خیلی میترسم

اصن از ازدواج میترسم 

طفلک میگف شما به سره من خیلی زیادین 

ولی اتفاقا برعکسه اون به من زیاده

انقدر که مومن و مهربونه

فک میکرد بخاطره ام اسش میگم نه 

ولی اینطور نیست 

بیشتر مدل حرف زدنش به دلم ننشست 

اووووه برا جلسه ی اول چقدر برگه آورده بوووود 

با کلی سوال 

برا جلسه اول خیلی زیاد بود 

به خودشم گفتم

ای کاش حداقل مو میکاشت 

به خودش گفتم ظاهر برام مهم نیست

ولی فک کنم مهمه ):

چقدر نگرانم 

میترسم دیگه آدمی به خوبیه مهیار تو زندگیم نیاد 

خیلی صداقت داشت 

ولی به دلم نیست دیگه چه کنمممم