خواسگار| ویکی پدیا فارسی

خواسگار

پنج شنبه خواسگاره اومد 

آشنا بودن!!

یکی از فامیلای دورمون بودن و از دوستان حسینیه بودن 

خانواده ی خیلی خوب و با آبرویی بودن 

ولی خوشم نیومد 

خیلی سخت گیرو مومنن 

خیلیم باهوش و تحصیل کردن 

این پسره درس عبرتشونه |: 

اونم چی لیسانس و دولتی گرفته

دیده کارش جوره نخواسته ادامه بده 

اون یکی داداشش دوتا دکتری داره  استاد دانشگاهه |:

یکی خواهرش شریف داره دکتری میگیره 

اون یکی خواهرش ارشد داره دولتی میخونه 

یکی از خواهراشم حافظ قرآنه زبانم فوله |:

تازه دوماد و عروسشونم دکتری دارن |:

خب من برم تو اینا میشم حسنیشون |: 

از نظره خط فکری مثه هم نبودیم 

مهیارم قراره چهارشنبه بیاد 

نگو بیچاره سرما خورده بوده خبری ازش نبوده 

یکیم هست دیروز منو تو امامزاده دیدن

با کلی اصرار از مامان شماره گرفتن

دوتا پسر داشت خودشم نمیدونست منو برا کدوم میخواد |:

لپ کلامش این بود 

دخترتونو بدید حالا به هرکدوم میدید بدید|:

ولی تعریف یکیشو کرد 

گفت لیسانس کامپیوتر داره 

داره یه لیسانس هنرم از دانشگاه تهران میگیره 

اسمشم امیر

متولد 67 

فعلا همینارو ازش میدونم 

فک کنم هفته ی بعدم اونا بیان 

آخره هفته ی خود را چگونه میگذرانید؟ |: